Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dekpol z 313,5 mln zł przychodu. 14 mln zł zysku netto

Published

on

Osiedle dewelopera Dekpol, Trimare, położone w Sztutowie, fot. Dekpol

Przychody Grupy Dekpol w I kwartale wyniosły 313,5 mln PLN. To wzrost o 61% r/r. Natomiast zysk operacyjny Grupy w omawianym okresie wyniósł 19 mln PLN i był wyższy w ujęciu r/r o 28%. Grupa zakończyła pierwsze trzy miesiące 2022 roku zyskiem netto na poziomie 14 mln PLN, co oznacza wzrost o 86% r/r.

Grupa Kapitałowa Dekpolľ działa w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Tegoroczne wyniki skomentowali Mariusz Tuchlin, prezes zarządu oraz Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu.

Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol

— Początek roku, pomimo wyzwań związanych ze wzrostem kosztów działalności
i wybuchem wojny w Ukrainie, zaliczamy do udanych. Segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo) wszedł w 2022 rok z istotnym portfelem zleceń. To przełożyło się na blisko 90% wzrost sprzedaży rok do roku i satysfakcjonujący poziom wyniku operacyjnego.

Advertisement

Dzięki elastyczności i doświadczeniu zespołu, a także wdrożeniu licznych narzędzi, pozwalających na skuteczne ofertowanie w środowisku dużej dynamiki zmian cen na rynku, jesteśmy przygotowani, aby umacniać pozycję w segmencie budownictwa. Celem segmentu na ten rok jest dążenie do utrzymania zbliżonych do osiągniętych w rekordowym 2021 roku przychodów i zysku operacyjnego. Dzięki działaniu skoncentrowanemu na dbałości o poziom realizowanych marż.

Segment produkcji osprzętu, czyli Dekpol Steel, kontynuuje pozytywne trendy obserwowane począwszy od 2H 2021. Wtedy zamówienia dynamicznie rosły po wcześniejszych zawirowaniach związanych z popandemicznie pozrywanymi łańcuchami dostaw na świecie. Wojna w Ukrainie wywołała zatrzymanie dostaw i znaczące wzrosty cen stali na Europejskich rynkach. Jednak dzięki zdecydowanym działaniom i elastycznemu podejściu Spółka potrafiła skutecznie stawić czoła wyzwaniom rynkowym.

Dzięki zwiększonym przez przejęcie INTEK mocom produkcyjnym byliśmy w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkowane przez nas osprzęty. W rezultacie w 1Q 2022 Dekpol Steel był drugim co do wielkości segmentem działalności Grupy. Zanotował 83% wzrostu przychodów rok do roku. Jesteśmy przekonani, że udział spółki w przychodach Grupy będzie dalej sukcesywnie rosnąć. W ślad za umacnianiem się jej pozycji rynkowej w skali globalnej.

Advertisement

Wyniki segmentu deweloperskiego są pochodną harmonogramu realizacji poszczególnych projektów. Stąd ich poziom może się wahać w ujęciu kwartalnym. Niemniej Dekpol Deweloper ma na ten rok ambitne plany sprzedaży. To około 460 lokali i osiągnięcia trzeci rok z rzędu przychodów na poziomie około 250 mln PLN.

W skali całej Grupy koncentrujemy się w dalszym ciągu na wypracowywaniu solidnych wyników pomimo licznych wyzwań. Naszą ambicją jest osiągnięcie także w tym roku zysku netto na poziomie zbliżonym do powtarzalnego zysku z lat 2020 i 2021 – mówi Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol.

Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu Dekpol

— Grupa DEKPOL sukcesywnie powiększa skalę swojej działalności. W związku z tym wyzwaniem i jednocześnie naszym celem jest zapewnienie jej bezpiecznej bazy finansowej, dostosowanej do tej skali i umożliwiającej dalszy jej wzrost. Dbamy o optymalny poziom kapitału obrotowego oraz zadłużenia, co ma szczególne znaczenie w środowisku rosnących stóp procentowych. Duży nacisk kładziemy na jakość osiąganych wyników, aby wzrosty nie odbywały się kosztem osiąganych marż. Ostatnie kwartały pokazały, że potrafimy to robić, nawet na bardzo wymagającym rynku. I zamierzamy kontynuować to rozsądne podejście do rozwoju biznesu – opowiada Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowa Dekpol. 

Advertisement

Jak prezentowały się wyniki Grupy Dekpol z podziałem na segmenty?

Segment generalnego wykonawstwa (GW) pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 69% w pierwszym kwartale 2022. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły około 215,5 mln PLN i były wyższe o 88%w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 10,7 mln PLN wobec 7,7 mln PLN rok wcześniej.

Natomiast na koniec marca 2022 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych. Ich łączna wartość to ponad 1,2 mld PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 312 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 412 mln PLN. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 268 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma wartość do 50 mln PLN. Przy czym na koniec pierwszego kwartału 2022 GW posiadało w swoim portfolio 7 kontraktów o wartości przekraczającej 70 mln PLN.

300 milionów w perspektywie trzech lat

W 1 kwartale 2022 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 38,7 mln PLN (12% udział w przychodach Grupy). Wynik operacyjny wyniósł 6,4 mln PLN (wobec odpowiednio 47,9 mln PLN i 8,4 mln PLN w 1Q 2021). Natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2022 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 70 lokali (wobec 79 w 1Q 2021). W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 73 lokali (w 1Q 2021 było to 148 lokali).

Advertisement

Według stanu koniec marca 2022 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 715 lokali.

Celem segmentu deweloperskiego Grupy jest rozpoznanie w 2022 roku przychodów na poziomie 250 mln PLN. Dlatego zbliżony do ubiegłorocznego poziom przychodów, zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu w wyniku finansowym ok. 540 lokali (wobec 406 lokali
w 2021 r.) oraz przychodom z realizacji inwestycji w formule PRS (Private Rented Sector).

Natomiast segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał
w 1Q 2022 za ponad 15% przychodów Grupy i był drugim pod względem kontrybucji do sprzedaży segmentem działalności. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły 46 mln PLN (+83%), a zysk operacyjny wyniósł 4,3 mln PLN (wobec 2,8 mln PLN przed rokiem). Dzięki standaryzacji, jak również ustabilizowaniu procesów produkcji, Spółka realizuje rosnący poziom zamówień.

Advertisement

Dlatego w związku z dynamicznym rozwojem Dekpol Steel w perspektywie trzech lat przychody Dekpol Steel powinny wzrosnąć do poziomu nawet ok. 300 mln PLN.

źródło mat. prasowe

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

1,4%. O tyle wzrosła liczba mieszkań w Polsce w 2022 r.

Published

on

By

GUS przedstawił dane na temat gospodarki mieszkaniowej w Polsce w 2022 r., fot. Marek Minor/ Unsplash

Jak wynika z ostatnich danych GUS, według stanu na 31 grudnia 2022 r., zasoby mieszkaniowe na terenie kraju liczyły ponad 15,6 mln mieszkań. W porównaniu z 2021 rokiem przybyło 215,7 tys. mieszkań. To oznacza wzrost liczby mieszkań o 1,4% r/r.

Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w miastach – to 10,6 mln lokali o powierzchni 684,3 mln mkw. Natomiast na terenach wiejskich znajdowało się ponad 5 mln mieszkań o powierzchni 488,6 mln mkw. Według podsumowania Urzędu, w miastach liczba mieszkań wzrosła o 148,2 tys. (o 1,4%), a na terenach wiejskich o 67,5 tys. (również o 1,4%).

Minimalna poprawa warunków mieszkaniowych

Według danych GUS, w 2022 r. warunki mieszkaniowe Polaków uległy poprawie. Jednak są to naprawdę nieznaczne zmiany. Średnia wielkość mieszkania wynosiła 75,3 mkw. Co oznacza wzrost zaledwie o 0,2 mkw. w porównaniu z 2021 rokiem.

Advertisement

Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa w 2022 r., przypadająca na 1 osobę, zwiększyła się o 0,7 mkw. i wyniosła 31,1 mkw.

Nadal istnieją domostwa bez toalety

Niestety wciąż istnieją różnice pomiędzy miastem a wsią w kwestii wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje sanitarne. Jak informuje urzędowy raport, w 2022 r. w wodociąg wyposażonych było 97,7% mieszkań. Co ciekawe, w ustęp jedynie 95,2% lokali, a w łazienkę 93,8%.

Warunki mieszkaniowe Polaków w 2022 r., grafika Główny Urząd Statystyczny

Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

— W Polsce, grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będące w
zasobie gmin obejmowały 27,4 tys. ha. Na koniec 2022 r., 58,6% tego rodzaju gruntów
występowało miastach, z czego 64,3% przeznaczonych było pod budownictwo jednorodzinne — czytamy w raporcie GUS.

W zeszłym roku, gminy przekazały inwestorom 908,7 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Co ciekawe, 79,7% z nich to były grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ze wszystkich terenów, które gminy przekazały pod budownictwo mieszkaniowe, 57,2% z nich to działki zlokalizowane w miastach.

Advertisement

*Źródło danych GUS, raport Gospodarka mieszkaniowa w 2022 r.

Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Waldemar Olbryk: Chcemy być deweloperem pierwszego wyboru

Published

on

By

Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom, fot. Archicom

Grupa Archicom podsumowała pierwsze półrocze 2023 r. W tym czasie, spółka sprzedała 568 mieszkań, co oznacza wzrost na poziomie blisko 20% kwartał do kwartału. Natomiast przychody dewelopera w tym okresie wyniosły 219,4 mln zł. Prezes zarządu, Waldemar Olbryk, stwierdził, że dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, możliwe jest osiągnięcie pozycji lidera w branży deweloperskiej.

Archicom odnotowuje wzrost wyników sprzedażowych od III kwartału 2022 r. W samym II kwartale br., deweloper sprzedał 310 lokali. Natomiast łącznie w I półroczu – 568. To pozwoliło spółce osiągnąć przychody w wysokości 219,4 mln zł.

— Przychody rozpoznane z 338 przekazań w I półroczu potwierdzają, że strategia biznesowa organizacji sprawdza się. Niezmiennie dążymy do tego, aby być godnym zaufania partnerem zarówno dla nabywców mieszkań, jak i pozostałych grup interesariuszy, m.in. inwestorów instytucjonalnych. Saldo środków pieniężnych na koniec II kwartału wyniosło przeszło 450 mln zł. Zapewnia to grupie kapitałowej komfort w reagowaniu na nadarzające się okazje rynkowe dotyczące nabywania nowych nieruchomości. Istotną informacją potwierdzającą zaufanie rynku kapitałowego do spółki jest kolejna udana emisja obligacji na kwotę 62 mln zł w ramach długoterminowego programu — przekazała Agata Skowrońska-Domańska, wiceprezes zarządu Archicom.

Advertisement

Archicom z ogólnopolskim zasięgiem i ambitnymi planami

Kluczowym elementem w ramach zmian organizacyjnych dla Grupy Echo-Archicom, było sfinalizowane w sierpniu br. połączenie biznesu mieszkaniowego spółek. Tym samym, Archicom stał się ogólnopolskim deweloperem. Spółka utrzymała pozycję lidera na wrocławskim rynku mieszkaniowym. Dodatkowo, deweloper zaznaczył swoją obecność pod nową marką Echo Residential by Archicom w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

Prezes zarządu, Waldemar Olbryk, ma ambitne plany dotyczące dalszego rozwoju i ekspansji spółki:

— Jako Archicom chcemy stać się ogólnopolskim deweloperem pierwszego wyboru. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki przejęciu biznesu mieszkaniowego w ramach Grupy Echo-Archicom, a tym samym pozyskaniu eksperckiego know-how, banku ziemi i zespołu pracowników. Wierzymy, że wyjątkowi ludzie mieszkają w wyjątkowych miejscach. Dlatego projektujemy je dla nich z dbałością o każdy detal mający wpływ na jakość życia na osiedlu. Dostarczamy najwyższy standard mieszkania dzięki uwzględnieniu współczesnych trendów urbanistycznych, potrzeb mieszkańców i zasad kreowania zdrowej tkanki miejskiej. Nie zapominamy przy tym o odpowiedzialności środowiskowej i najlepszej jakości obsługi na każdym etapie procesu zakupu, a później wieloletniego zamieszkiwania — ogłosił Waldemar Olbryk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Dom Development. Jedyna kobieta w zarządzie odchodzi ze spółki

Published

on

Małgorzata Kolarska, wiceprezeska zarządu i dyrektorka generalna Dom Development złożyła rezygnację, fot. Dom Development

Małgorzata Kolarska to jedyna kobieta w składzie zarządu Dom Development. Wiceprezeska zarządu i dyrektorka generalna, związana ze spółką od 2006 roku, właśnie złożyła rezygnację i odejdzie z grupy z końcem roku.

W zeszłym roku, Małgorzata Kolarska znalazła się na 1. pozycji na liście najlepiej zarabiających menedżerów giełdowych spółek deweloperskich. W Dom Development początkowo objęła stanowisko eksperta ds. zakupu nieruchomości. Następnie awansowała na dyrektora pionu nieruchomości. Kolarska pełni funkcję wiceprezeski zarządu od 2014 roku i jest jedyną kobietą w zarządzie dewelopera. 31 grudnia br. odejdzie ze spółki z powodów osobistych. Przewodniczący rady nadzorczej, Grzegorz Kiełpsz, już ma propozycję jej następczyni. Po rezygnacji złożonej przez Małgorzatę Kolarską, poinformował bowiem, że zarekomenduje, aby na jej miejsce powołać Monikę Perekitko.

Dom Development w przedstawionej strategii ESG DOM 2030, zobowiązał się do osiągnięcia 30% parytetu płci w zarządzie spółki do 2026 roku. Obecnie, w pięcioosobowym składzie znajduje się tylko jedna kobieta. Natomiast wśród siedmiu członków Rady Nadzorczej, są trzy kobiety. Monika Perekitko, która miałaby zastąpić odchodzącą Małgorzatę Kolarską, obecnie jest związana ze spółką Matexi. Od 2015 roku jest członkiem zarządu Matexi Polska. Ponadto, jest także członkiem zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Advertisement
Cele strategiczne Dom Development związane z ładem korporacyjnym, fot. strategia DOM 2030/ Dom Development

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze