Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Grupa Budimex z 235 mln zł zysku operacyjnego w I półroczu 2022 roku

Published

on

Artur Popko, prezes Budimexu, fot. mat. prasowe

Grupa Budimex wypracowała 235 milionów zysku operacyjnego. Odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w części budowlanej. W części usługowej przychody były zbliżone do roku ubiegłego.  

Artur Popko, prezes Budimexu komentuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze

Grupa Budimex zakończyła 1. półrocze 2022 roku z dobrymi wynikami finansowymi – pomimo trudnej sytuacji rynkowej.

Wybuch wojny w Ukrainie w istotny sposób wpłynął na większość gałęzi naszej gospodarki. Budownictwo to jeden z sektorów, który najmocniej odczuł konsekwencje tego konfliktu zbrojnego. Ostatnie miesiące, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, przyniosły częściową stabilizację. Niemniej jednak część niekorzystnych dla branży trendów, które nasiliły się po 24 lutego, trwają do dziś – mowa tu przede wszystkim o wzroście cen paliw oraz wysokim poziomie inflacji.

Advertisement

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 235 milionów złotych przy rentowności 5,9%. Przy czym w pierwszym kwartale bieżącego roku rentowność operacyjna osiągnęła poziom 3,6%, a  w drugim kwartale wynik wyniósł 7,4%.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 262 miliony złotych przy rentowności 6,6%. W porównaniu do 8,0% w pierwszym półroczu roku ubiegłego (5,9% po wyłączeniu efektu sprzedaży Budimex Nieruchomości w drugim kwartale 2021 roku). Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej. To jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Grupę Budimex.

Odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy, głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w części budowlanej. W części usługowej przychody były zbliżone do roku ubiegłego.  

Advertisement

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w pierwszym półroczu 2022 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 24,5% z poziomu 45,4 miliarda złotych do 56,5 miliarda złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 33,4%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 15,2%.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła w pierwszym półroczu 2022 roku 3 634 miliony złotych

Pomimo trudności rynkowych, wynikających z czasowej destabilizacji rynku w obszarze cen materiałów oraz zerwanych łańcuchów dostaw, skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku w segmencie budowlanym była znacznie wyższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki portfel zamówień z jakim rozpoczynaliśmy  2022 rok, przemyślana polityka zakupowa oraz sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na zwiększenie przychodów o 20%.

Rentowność operacyjna segmentu budowlanego wyniosła 5,4% i była na podobnym poziomie w porównaniu do pierwszego półrocza 2021. W  ostatnim czasie obserwujemy pewną stabilizację w cenach kluczowych asortymentów, a  w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen, w  porównaniu do poziomów odnotowanych kilka tygodni po wybuchu wojny. Odpowiedzialna strategia kontraktacji oraz dopasowana strategia zakupowa pozwoliła nam na ograniczenie strat związanych z aktualną sytuacją rynkową do minimum. Budżety wszystkich realizowanych przez nas projektów są na bieżąco aktualizowane, natomiast dzięki dobrej rentowności kontraktów, na ostatnich etapach realizacji rentowność portfela pozostaje stabilna.

Advertisement

Rentowność brutto segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 6,1% i była wyższa niż w pierwszym półroczu 2021 roku, kiedy wyniosła 4,8%. W ramach zysku brutto segment budowlany poprawił wynik na działalności finansowej o ponad 40 milionów złotych, głównie z tytułu odsetek od depozytów.

Trudna do przewidzenia sytuacja makroekonomiczna przełożyła się na nasze podejście do nowych ofert. Wszystkie projekty, w których kalkulacje bazowały na cenach sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, zostały ponownie przeliczone – w  konsekwencji czego zrezygnowaliśmy z udziału w trwających postępowaniach na kwotę ok. 3 miliardów złotych. W następstwie tej decyzji w 2. kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy przejściowy spadek wartości podpisywanych kontraktów. Patrząc przez pryzmat zabezpieczenia marżowości portfela firmy to była dobra decyzja.

W pierwszym półroczu 2022 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 2,1 miliardów złotych

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 11,8 miliarda złotych i zabezpiecza front prac na cały bieżący rok i większość roku 2023.

Advertisement

Na przełomie kwietnia i maja mieliśmy pewne obawy związane z potencjałem kontraktacji w bieżącym roku. Jednak intensywna praca nad akwizycją nowych projektów w Polsce i za granicą w ostatnich miesiącach zaowocowała podpisaniem lub złożeniem najkorzystniejszych ofert w kilku kluczowych dla nas przetargach. Mowa tu przede wszystkim o rozbudowie Terminala Kontenerowego T3 w Gdańsku o łącznej wartości 245 milionów euro. Budowie drogi D1 Bratysława-Triblavina (111 milionów euro) oraz przetargu na projekt i budowę drogi S1 (398 milionów złotych). W efekcie powyższych działań wartość projektów podpisanych oraz oczekujących na podpisanie to przeszło 4 miliardy złotych, co powinno pozwolić zapewnić stabilność portfela nowych zamówień w najbliższych 2-3 kwartałach.

Grupa Budimex zakończyła 2. kwartał 2022 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2 miliardów złotych. W czerwcu 2022 r. wypłaciliśmy pozostałą dywidendę za rok 2021 w wysokości 23,47 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Tym samym łączna dywidenda za rok 2021, przypadająca na jedną akcję wyniosła rekordowe 38,37 zł.

W pierwszym półroczu 2022 Grupa FBSerwis utrzymała wysoki poziom przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu dobrej rentowności

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław), wyniosły 369 milionów złotych. iByły nieco wyższe, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny Grupy FBSerwis wyniósł 38 milionów przy rentowności 10,2% w porównaniu do 15,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności w pierwszym półroczu 2022 roku wynikał głównie z: niższych cen w przetargach na odbiór i zagospodarowania odpadów rozstrzyganych na przełomie 2021 i 2022 roku. Aktualnie obserwujemy odwrócenie tego trendu – znaczny wzrost kosztów zagospodarowania przekłada się na wyższe ceny w nowych postępowaniach. W części utrzymania infrastruktury odczuliśmy przede wszystkim wzrost cen paliw.

Advertisement

W ostatnim czasie pozyskaliśmy kilka ważnych dla nas zleceń, zarówno w obszarze utrzymania infrastruktury, jak i zagospodarowania odpadów, które pozwolą w pełni wykorzystać moce produkcyjne Grupy FBSerwis w nadchodzących kwartałach. W  obszarze infrastruktury to kontrakty na całoroczne utrzymanie dróg w rejonie Jędrzejowa, Starachowic i Wielunia o łącznej wartości ponad 150 milionów złotych. W segmencie usług środowiskowych podpisaliśmy kolejną już umowę na zagospodarowanie odpadów z terenu Warszawy o wartości 45 milionów złotych. Kontynuujemy inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk, co pozwoli stopniowo zwiększać skalę działalności wykorzystując posiadane zasoby. W drugim kwartale, zgodnie z  oczekiwaniami, sfinalizowaliśmy przejęcie firmy z branży gospodarki odpadami, co dodatkowo wzmocni naszą pozycję w segmencie usług środowiskowych.

Grupa Budimex – perspektywy na kolejne kwartały wyglądają optymistycznie

Aktualny portfel Grupy Budimex zamówień zabezpiecza front robót do końca 2023 roku. A nowo podpisywane kontrakty budują mocne fundamenty działalności na lata 2024-2025. Patrząc na aktualną sytuację makroekonomiczną i wahania cen materiałów niezmiennie podchodzimy bardzo ostrożnie do nowych ofert. Rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulujemy kosztorysy oraz oceniając potencjalne ryzyka związane  z przyszłą realizacją umów.

Pozytywnie oceniamy podniesienie limitów waloryzacji na kontraktach GDDKiA do 10% – jest to krok w dobrą stronę – natomiast przy obecnej skali wzrostów cen materiałów i dwucyfrowej inflacji ciągle nie jest to wystarczający poziom. Rozmawiamy także o zasadach waloryzacji z PKP PLK. W przypadku inwestorów prywatnych, po negocjacjach, większość godzi się na  wyrównanie wyższych kosztów

Advertisement

Konsekwentnie pracujemy nad rozwojem na rynkach ościennych

W ostatnich tygodniach wygraliśmy przetarg na budowę autostrady D1 Bratysława-Triblavina o  długości 16,8 km w formule „projektuj i buduj”. To dla nas krok milowy w budowaniu pozycji rynkowej na Słowacji. Jest to jednocześnie trzeci kontrakt wygrany za granicą od początku 2021 roku. Wtedy podjęliśmy decyzję o ekspansji zagranicznej (poprzednie dwa kontrakty pozyskaliśmy na rynku niemieckim).

Kontynuujemy budowę naszej farmy wiatrowej w Drachowie o mocy 7MW. Już w przyszłym roku rozpoczniemy produkcję zielonej energii, a do 2026 roku chcemy być samowystarczalni energetycznie. Po zmianie ustawy „10H” patrzymy bardziej optymistycznie na możliwości pozyskania nowych projektów. Podejmujemy także pierwsze inwestycje w sieć punktów ładowania aut elektrycznych – planujemy stworzyć sieć takich punktów w ciągu 4 lat.

W efekcie ogłoszonego w zeszłym roku konkursu Budimex Startup Challenge,  rozpoczęliśmy pilotaż nowych systemów zarządzania energią w oparciu o AI i machine learning. Zrealizowaliśmy także testy tagów ochronnych na kaskach dla pracowników na budowach, umożliwiających automatyczny monitoring i przewidywanie kolizji pracownika z maszynami budowlanymi. Sprawdzamy także automatyczny monitoring w zakresie bezpieczeństwa BHP.

Advertisement

Rozpoczęliśmy współpracę z zespołem młodych naukowców OSA Team, którzy są zwycięzcami głównej nagrody Europejskiej Agencji Kosmicznej w konkursie CanSat. W trakcie swojego płatnego stażu mieli możliwość pod okiem Zespołu ds. Innowacji Budimex SA pracować nad własnymi pomysłami i  zaproponować usprawnienia w organizacji wykorzystując najnowocześniejszą technologię m.in. 3D czy Mixed Reality.

Zyskaliśmy tytuł „Złotej Marki Budowlanej 2022”

Zyskaliśmy tytuł „Złotej Marki Budowlanej 2022” w ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym wśród 300 podwykonawców budowlanych. Spośród dziesięciu czołowych generalnych wykonawców, stanęliśmy na pierwszym miejscu podium wśród firm polecanych jako partner do współdziałania. A także jako najlepszy partner pod względem warunków finansowych i terminów płatności. Otrzymaliśmy nagrodę Top Builder za realizację Centrum Badań i Rozwoju PKN Orlen w Płocku. Urząd Dozoru Technicznego wyróżnił Budimex za wysoki standard bezpieczeństwa technicznego.  Zdobyliśmy również Biały Listek Polityki – wyróżnienie dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w Budimeksie również długofalowe projekty wspierające m.in. mieszkańców społeczności sąsiadujących z prowadzonymi przez firmę budowami. Uruchomiliśmy pierwszą z zaplanowanych w tym roku, a czterdziestą z kolei Strefę Rodzica w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu. Budujemy następną w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Do końca roku przekażemy też Strefy Rodzica w szpitalach w Ełku i  w Szczecinie.

Advertisement

Zakończyliśmy drugą edycję programu „Dom z serca”

Jest to inicjatywa społeczna Budimeksu, mająca na celu pomoc rodzinom wielodzietnym. W ramach działania  pomogliśmy ośmioosobowej rodzinie zmagającej się z trudną sytuacją finansową i borykającej się z problemami zdrowotnymi dwójki dzieci. Łącząc siły z innymi firmami budowlanymi, dokończyliśmy budowę domu pani Iwony i pana Krzysztofa oraz wyposażyliśmy go „pod klucz”.

Nadal monitorujemy sytuację związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i reagujemy na najpilniejsze potrzeby wschodnich sąsiadów. Na prośbę jednej z lwowskich szkół, dostarczyliśmy potrzebny do jej funkcjonowania generator prądu dużej mocy. W efekcie dobrowolnej inicjatywy naszych pracowników, zebrano kwotę blisko 140 tys. zł. Jako pracodawca zdecydowaliśmy się podwoić tę kwotę i przeznaczyć ją na pomoc Ukrainie realizowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, całkowita wartość pomocy ze strony Budimeksu dla Ukrainy, w tym naszych pracowników, wyniosła blisko 4 mln zł.

źródło materiały prasowe Grupa Budimex

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Echo Investment koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

Published

on

Echo Investment działa na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, fot. mat. prasowe

Grupa Echo Investment zaprezentowała raport podsumowujący swoje działania w obszarze ESG za 2023 rok. Deweloper po raz pierwszy przygotował dokument zgodnie z nowym standardem wprowadzonym przez unijną dyrektywę CSRD. Nowością są również dane na temat śladu węglowego, które uwzględniają emisje pośrednie w wybranych kategoriach.

Echo Investment prowadzi swoją działalność deweloperską w oparciu o strategię ESG, która określa jej zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Celem spółki jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

— Już po raz czwarty prezentujemy nasze działania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Najnowszy raport ESG ukazuje postęp, jakiego dokonaliśmy przez ostatnie lata. Realizując ambitne projekty, które zmieniają oblicze polskich miast, czujemy się zobowiązani prezentować pełen obraz naszej działalności, zasobów i celów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Kluczową kwestią środowiskową jest dla nas redukcja emisji pochodzących z naszej działalności. Zarówno emisji własnych, jak i tych związanych z łańcuchami dostaw  – dlatego w tym roku rozpoczynamy pracę nad strategią dekarbonizacji. Ze względu na spodziewany wpływ na łagodzenie zmian klimatu, najważniejszym działaniem będzie dla nas strategia dekarbonizacji dotycząca zakresu 3, która odnosi się przede wszystkim do budowanych przez nas inwestycji, stosowanych materiałów i technologii — podsumował Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Advertisement

Przeczytaj także: Nowy biurowiec Echo Investment we Wrocławiu

Grupa zamierza oprzeć swoje raportowanie zgodnie z nowym standardem, na podstawie tzw. analizy podwójnej istotności. To badanie wpływu firmy na otoczenie. Ponadto, obejmuje też trendy społeczne i ekologiczne na jej kondycję finansową. Pozwala ona wdrażać zmiany w modelu biznesowym w sposób przemyślany, odpowiadający na realne wyzwania oraz oczekiwania otoczenia.

Czwarty raport Echo Investment w obszarze ESG

Spółka ograniczyła o 35% ślad węglowy w 2023 roku z zakresu 1 i 2. To bezpośrednie emisje, które wynikają ze spalania paliw kopalnych przez firmę lub powstają w skutek procesów technologicznych. A także emisje pośrednie ze zużywania energii dostarczonej z zewnątrz. Deweloper po raz pierwszy ujął w raporcie informację na temat śladu węglowego w zakresie 3, który uwzględnia emisje pośrednie Grupy powstałe w łańcuchu wartości. Wynikają one m.in. z podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, zakupionych dóbr kapitałowych i materiałów czy produkcji odpadów.

Advertisement

Jednym z głównych filarów wśród zagadnień społecznych był rozwój kompetencji pracowników, ich bezpieczeństwa oraz warunki pracy. Grupa zmniejszyła o 4% różnicę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami. Natomiast kolejne miesiące przyniosą prace nad rozwiązaniami, które będą wspierać transparentne ustalanie wynagrodzeń.

Ponadto, firma wykonała szereg działań w kierunku wzmocnienia ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej. Wśród nich znalazły się szkolenia promujące etyczne zachowania w biznesie oraz promocja Kodeksu Postępowania wśród pracowników.

Cały raport Echo Investment dotyczący zrównoważonego rozwoju i działań podjętych w 2023 roku można przeczytać TUTAJ.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Victoria Dom po spadku sprzedaży liczy na nowy program rządowy

Published

on

Olchowy Park w Warszawie, fot. Victoria Dom

Deweloper Victoria Dom zakończył I kwartał br. z liczbą 332 sprzedanych mieszkań. To oznacza spadek sprzedaży o około 9% względem analogicznego okresu 2023 roku. Zarząd dewelopera ma nadzieję, że nowy program mieszkaniowy rządu przyczyni się do lepszych wyników w II połowie roku.

— Z optymizmem patrzymy na nowy program rządowy wspierający zakup mieszkania, który ma zostać uruchomiony w II połowie tego roku. Oraz perspektywę pierwszych obniżek stóp procentowych. Dlatego planujemy w najbliższych miesiącach wprowadzać kolejne projekty w nowych oraz istniejących lokalizacjach, które zwiększą naszą ofertę mieszkaniową — skomentował I kwartał br. Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

Zobacz także: Victoria Dom publikuje wynik finansowy za 2023 rok

Advertisement

Spółka aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Ponadto, deweloper planuje wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo, w marcu Victoria Dom wprowadziła do sprzedaży 5. etap inwestycji Olchowy Park na warszawskiej Białołęce. W ofercie znalazło się 106 mieszkań. Ceny lokali zaczynają się od 353 600 zł. 

— Rynek obecnie pozostaje w fazie oczekiwania na nowy program rządowy. Jednocześnie wysokie koszty budowy, rosnące ceny gruntów, bardzo długi proces administracyjny oraz wysokie stopy procentowe przy projektowanej śródrocznej inflacji na poziomie 5-6% powodują, że kupujący mają ograniczoną zdolność kredytową. Czynniki te wpływają na aktualny poziom sprzedaży —dodał Waldemar Wasiluk.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Karimpol zmienia dyrektora. Michał Orłowski z nową funkcją

Published

on

Już nie Jarosław Prawicki, a Michał Orłowski będzie pełnił funkcję Director, Head of Leasing and Asset Management w Karimpol Polska. Zmiana nastąpiła w tym miesiącu.

Karimpol działa na naszym rynku od 1997 roku. Obecnie posiada inwestycje w pięciu krajach, oprócz Polski również w Czechach, Austrii, na Słowacji i Węgrzech. Deweloper buduje oraz wynajmuje powierzchnie komercyjne.

W Warszawie spółka zrealizowała dziewięć projektów. Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV są wymieniane jednym tchem. Natomiast największy i najbardziej prestiżowy projekt Grupy Karimpol, to biurowiec Skyliner. Łączna powierzchnia najmu wszystkich inwestycji w Polsce wynosi blisko 200 tys. mkw.

Advertisement

Michał Orłowski miał duży udział w sukcesie spółki.

— Obszar jego dotychczasowej działalności obejmował m.in. zarządzanie wynajmem ponad 50 budynków biurowych.W  tym obiektów klasy A i B oraz finalizację umów wynajmu na ponad 200,000 mkw. Jego strategiczne podejście i przywództwo były kluczowe w zapewnieniu pełnej komercjalizacji tak znaczących projektów, jak m.in. warszawskie biurowce SEZAM, Atrium Tower czy Mokotowska Square. Michał Orłowski, warszawiak o polsko-kanadyjskich korzeniach, wnosi ze sobą bogate, ponad 18-letnie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości — informuje deweloper.

Przed dołączeniem do Grupy Karimpol, Orłowski pełnił funkcję Dyrektora ds. Wynajmu w Revetas, nadzorując projekty biurowe w Krakowie i Katowicach. Wcześniej pracował również w BBI Development, DTZ, Cushman & Wakefield oraz w Banku BNP Paribas.

Advertisement

Nowy Director, Head of Leasing and Asset Management uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskiem. Zdobył dyplom z prawa amerykańskiego na Levin College of Law na Florydzie. A także z prawa brytyjskiego i europejskiego na Uniwersytecie Cambridge. Jest posiadaczem tytułu Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych (CCIM – Certified Commercial Investment Member). Był członkiem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

W spółce zastąpił Jarosława Prawickiego, który pracował w Karimpolu ponad 6 lat.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze