Connect with us

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Grupa Budimex z 235 mln zł zysku operacyjnego w I półroczu 2022 roku

Published

on

Artur Popko, prezes Budimexu, fot. mat. prasowe

Grupa Budimex wypracowała 235 milionów zysku operacyjnego. Odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w części budowlanej. W części usługowej przychody były zbliżone do roku ubiegłego.  

Artur Popko, prezes Budimexu komentuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze

Grupa Budimex zakończyła 1. półrocze 2022 roku z dobrymi wynikami finansowymi – pomimo trudnej sytuacji rynkowej.

Advertisement

Wybuch wojny w Ukrainie w istotny sposób wpłynął na większość gałęzi naszej gospodarki. Budownictwo to jeden z sektorów, który najmocniej odczuł konsekwencje tego konfliktu zbrojnego. Ostatnie miesiące, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, przyniosły częściową stabilizację. Niemniej jednak część niekorzystnych dla branży trendów, które nasiliły się po 24 lutego, trwają do dziś – mowa tu przede wszystkim o wzroście cen paliw oraz wysokim poziomie inflacji.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 235 milionów złotych przy rentowności 5,9%. Przy czym w pierwszym kwartale bieżącego roku rentowność operacyjna osiągnęła poziom 3,6%, a  w drugim kwartale wynik wyniósł 7,4%.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 262 miliony złotych przy rentowności 6,6%. W porównaniu do 8,0% w pierwszym półroczu roku ubiegłego (5,9% po wyłączeniu efektu sprzedaży Budimex Nieruchomości w drugim kwartale 2021 roku). Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej. To jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Grupę Budimex.

Advertisement

Odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy, głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w części budowlanej. W części usługowej przychody były zbliżone do roku ubiegłego.  

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w pierwszym półroczu 2022 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 24,5% z poziomu 45,4 miliarda złotych do 56,5 miliarda złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 33,4%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 15,2%.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła w pierwszym półroczu 2022 roku 3 634 miliony złotych

Pomimo trudności rynkowych, wynikających z czasowej destabilizacji rynku w obszarze cen materiałów oraz zerwanych łańcuchów dostaw, skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku w segmencie budowlanym była znacznie wyższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysoki portfel zamówień z jakim rozpoczynaliśmy  2022 rok, przemyślana polityka zakupowa oraz sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na zwiększenie przychodów o 20%.

Advertisement

Rentowność operacyjna segmentu budowlanego wyniosła 5,4% i była na podobnym poziomie w porównaniu do pierwszego półrocza 2021. W  ostatnim czasie obserwujemy pewną stabilizację w cenach kluczowych asortymentów, a  w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen, w  porównaniu do poziomów odnotowanych kilka tygodni po wybuchu wojny. Odpowiedzialna strategia kontraktacji oraz dopasowana strategia zakupowa pozwoliła nam na ograniczenie strat związanych z aktualną sytuacją rynkową do minimum. Budżety wszystkich realizowanych przez nas projektów są na bieżąco aktualizowane, natomiast dzięki dobrej rentowności kontraktów, na ostatnich etapach realizacji rentowność portfela pozostaje stabilna.

Rentowność brutto segmentu budowlanego w omawianym okresie wyniosła 6,1% i była wyższa niż w pierwszym półroczu 2021 roku, kiedy wyniosła 4,8%. W ramach zysku brutto segment budowlany poprawił wynik na działalności finansowej o ponad 40 milionów złotych, głównie z tytułu odsetek od depozytów.

Trudna do przewidzenia sytuacja makroekonomiczna przełożyła się na nasze podejście do nowych ofert. Wszystkie projekty, w których kalkulacje bazowały na cenach sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, zostały ponownie przeliczone – w  konsekwencji czego zrezygnowaliśmy z udziału w trwających postępowaniach na kwotę ok. 3 miliardów złotych. W następstwie tej decyzji w 2. kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy przejściowy spadek wartości podpisywanych kontraktów. Patrząc przez pryzmat zabezpieczenia marżowości portfela firmy to była dobra decyzja.

Advertisement

W pierwszym półroczu 2022 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 2,1 miliardów złotych

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 11,8 miliarda złotych i zabezpiecza front prac na cały bieżący rok i większość roku 2023.

Na przełomie kwietnia i maja mieliśmy pewne obawy związane z potencjałem kontraktacji w bieżącym roku. Jednak intensywna praca nad akwizycją nowych projektów w Polsce i za granicą w ostatnich miesiącach zaowocowała podpisaniem lub złożeniem najkorzystniejszych ofert w kilku kluczowych dla nas przetargach. Mowa tu przede wszystkim o rozbudowie Terminala Kontenerowego T3 w Gdańsku o łącznej wartości 245 milionów euro. Budowie drogi D1 Bratysława-Triblavina (111 milionów euro) oraz przetargu na projekt i budowę drogi S1 (398 milionów złotych). W efekcie powyższych działań wartość projektów podpisanych oraz oczekujących na podpisanie to przeszło 4 miliardy złotych, co powinno pozwolić zapewnić stabilność portfela nowych zamówień w najbliższych 2-3 kwartałach.

Grupa Budimex zakończyła 2. kwartał 2022 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2 miliardów złotych. W czerwcu 2022 r. wypłaciliśmy pozostałą dywidendę za rok 2021 w wysokości 23,47 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Tym samym łączna dywidenda za rok 2021, przypadająca na jedną akcję wyniosła rekordowe 38,37 zł.

Advertisement

W pierwszym półroczu 2022 Grupa FBSerwis utrzymała wysoki poziom przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu dobrej rentowności

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław), wyniosły 369 milionów złotych. iByły nieco wyższe, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny Grupy FBSerwis wyniósł 38 milionów przy rentowności 10,2% w porównaniu do 15,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności w pierwszym półroczu 2022 roku wynikał głównie z: niższych cen w przetargach na odbiór i zagospodarowania odpadów rozstrzyganych na przełomie 2021 i 2022 roku. Aktualnie obserwujemy odwrócenie tego trendu – znaczny wzrost kosztów zagospodarowania przekłada się na wyższe ceny w nowych postępowaniach. W części utrzymania infrastruktury odczuliśmy przede wszystkim wzrost cen paliw.

W ostatnim czasie pozyskaliśmy kilka ważnych dla nas zleceń, zarówno w obszarze utrzymania infrastruktury, jak i zagospodarowania odpadów, które pozwolą w pełni wykorzystać moce produkcyjne Grupy FBSerwis w nadchodzących kwartałach. W  obszarze infrastruktury to kontrakty na całoroczne utrzymanie dróg w rejonie Jędrzejowa, Starachowic i Wielunia o łącznej wartości ponad 150 milionów złotych. W segmencie usług środowiskowych podpisaliśmy kolejną już umowę na zagospodarowanie odpadów z terenu Warszawy o wartości 45 milionów złotych. Kontynuujemy inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk, co pozwoli stopniowo zwiększać skalę działalności wykorzystując posiadane zasoby. W drugim kwartale, zgodnie z  oczekiwaniami, sfinalizowaliśmy przejęcie firmy z branży gospodarki odpadami, co dodatkowo wzmocni naszą pozycję w segmencie usług środowiskowych.

Grupa Budimex – perspektywy na kolejne kwartały wyglądają optymistycznie

Aktualny portfel Grupy Budimex zamówień zabezpiecza front robót do końca 2023 roku. A nowo podpisywane kontrakty budują mocne fundamenty działalności na lata 2024-2025. Patrząc na aktualną sytuację makroekonomiczną i wahania cen materiałów niezmiennie podchodzimy bardzo ostrożnie do nowych ofert. Rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulujemy kosztorysy oraz oceniając potencjalne ryzyka związane  z przyszłą realizacją umów.

Advertisement

Pozytywnie oceniamy podniesienie limitów waloryzacji na kontraktach GDDKiA do 10% – jest to krok w dobrą stronę – natomiast przy obecnej skali wzrostów cen materiałów i dwucyfrowej inflacji ciągle nie jest to wystarczający poziom. Rozmawiamy także o zasadach waloryzacji z PKP PLK. W przypadku inwestorów prywatnych, po negocjacjach, większość godzi się na  wyrównanie wyższych kosztów

Konsekwentnie pracujemy nad rozwojem na rynkach ościennych

W ostatnich tygodniach wygraliśmy przetarg na budowę autostrady D1 Bratysława-Triblavina o  długości 16,8 km w formule „projektuj i buduj”. To dla nas krok milowy w budowaniu pozycji rynkowej na Słowacji. Jest to jednocześnie trzeci kontrakt wygrany za granicą od początku 2021 roku. Wtedy podjęliśmy decyzję o ekspansji zagranicznej (poprzednie dwa kontrakty pozyskaliśmy na rynku niemieckim).

Kontynuujemy budowę naszej farmy wiatrowej w Drachowie o mocy 7MW. Już w przyszłym roku rozpoczniemy produkcję zielonej energii, a do 2026 roku chcemy być samowystarczalni energetycznie. Po zmianie ustawy „10H” patrzymy bardziej optymistycznie na możliwości pozyskania nowych projektów. Podejmujemy także pierwsze inwestycje w sieć punktów ładowania aut elektrycznych – planujemy stworzyć sieć takich punktów w ciągu 4 lat.

Advertisement

W efekcie ogłoszonego w zeszłym roku konkursu Budimex Startup Challenge,  rozpoczęliśmy pilotaż nowych systemów zarządzania energią w oparciu o AI i machine learning. Zrealizowaliśmy także testy tagów ochronnych na kaskach dla pracowników na budowach, umożliwiających automatyczny monitoring i przewidywanie kolizji pracownika z maszynami budowlanymi. Sprawdzamy także automatyczny monitoring w zakresie bezpieczeństwa BHP.

Rozpoczęliśmy współpracę z zespołem młodych naukowców OSA Team, którzy są zwycięzcami głównej nagrody Europejskiej Agencji Kosmicznej w konkursie CanSat. W trakcie swojego płatnego stażu mieli możliwość pod okiem Zespołu ds. Innowacji Budimex SA pracować nad własnymi pomysłami i  zaproponować usprawnienia w organizacji wykorzystując najnowocześniejszą technologię m.in. 3D czy Mixed Reality.

Zyskaliśmy tytuł „Złotej Marki Budowlanej 2022”

Zyskaliśmy tytuł „Złotej Marki Budowlanej 2022” w ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym wśród 300 podwykonawców budowlanych. Spośród dziesięciu czołowych generalnych wykonawców, stanęliśmy na pierwszym miejscu podium wśród firm polecanych jako partner do współdziałania. A także jako najlepszy partner pod względem warunków finansowych i terminów płatności. Otrzymaliśmy nagrodę Top Builder za realizację Centrum Badań i Rozwoju PKN Orlen w Płocku. Urząd Dozoru Technicznego wyróżnił Budimex za wysoki standard bezpieczeństwa technicznego.  Zdobyliśmy również Biały Listek Polityki – wyróżnienie dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.

Advertisement

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w Budimeksie również długofalowe projekty wspierające m.in. mieszkańców społeczności sąsiadujących z prowadzonymi przez firmę budowami. Uruchomiliśmy pierwszą z zaplanowanych w tym roku, a czterdziestą z kolei Strefę Rodzica w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu. Budujemy następną w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Do końca roku przekażemy też Strefy Rodzica w szpitalach w Ełku i  w Szczecinie.

Zakończyliśmy drugą edycję programu „Dom z serca”

Jest to inicjatywa społeczna Budimeksu, mająca na celu pomoc rodzinom wielodzietnym. W ramach działania  pomogliśmy ośmioosobowej rodzinie zmagającej się z trudną sytuacją finansową i borykającej się z problemami zdrowotnymi dwójki dzieci. Łącząc siły z innymi firmami budowlanymi, dokończyliśmy budowę domu pani Iwony i pana Krzysztofa oraz wyposażyliśmy go „pod klucz”.

Nadal monitorujemy sytuację związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i reagujemy na najpilniejsze potrzeby wschodnich sąsiadów. Na prośbę jednej z lwowskich szkół, dostarczyliśmy potrzebny do jej funkcjonowania generator prądu dużej mocy. W efekcie dobrowolnej inicjatywy naszych pracowników, zebrano kwotę blisko 140 tys. zł. Jako pracodawca zdecydowaliśmy się podwoić tę kwotę i przeznaczyć ją na pomoc Ukrainie realizowaną przez Polski Czerwony Krzyż. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, całkowita wartość pomocy ze strony Budimeksu dla Ukrainy, w tym naszych pracowników, wyniosła blisko 4 mln zł.

Advertisement

źródło materiały prasowe Grupa Budimex

Advertisement

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Ponad 400 milionów zysku Dom Development za 2022 rok

Published

on

Osiedle Braniborska 80 we Wrocławiu od Dom Development, fot. mat. prasowe

Debiut w Krakowie, pierwsza transakcja PRS, rekord przekazanych mieszkań. I co najważniejsze, najlepszy wynik finansowy w historii. Dom Development podsumował 2022 rok. I wprowadził do sprzedaży kolejną inwestycję, tym razem we Wrocławiu.

Dom Development może pochwalić się kilkoma rekordami, które ustanowił mimo trudnej sytuacji na rynku nieruchomości. Jest nim oczywiście zysk netto wynoszący 410 milionów złotych. Ale również 3 666 mieszkań przekazanych w terminie. Deweloper pojawił się także po raz pierwszy z ofertą w Krakowie.

Advertisement

Na uwagę zasługuje pierwsza transakcja w sektorze PRS. Dom Development sprzedał 397 lokali. Natomiast ciekawą informacją podaną przez dewelopera jest to, że aż 70% sprzedanych mieszkań odbyło się bez kredytów. To rekordowy udział klientów gotówkowych. Mimo jednak spadku sprzedaży o 24% rok do roku spółka jest zadowolona, że jest on niższy niż rynkowy spadek o 45% w 6 największych miastach w Polsce.

Nowa inwestycja Dom Development. Braniborska 80 powstanie we Wrocławiu

Oprócz ogłoszenia wyników za poprzedni rok, Dom Development wprowadził do sprzedaży również inwestycję we Wrocławiu. Braniborska 80 powstanie w centrum Wrocławia, 20 minut spacerem do Rynku.

— Projekt elewacji to efektowna kompozycja białych płaszczyzn ścian i grafitowych okładzin cegieł klinkierowych. Szklane balustrady i zróżnicowane elementy drewniane dopełniają architekturę w detalu. W inwestycji Braniborska 80 zaprojektowaliśmy również zielony, wewnętrzny dziedziniec. Niewątpliwym atutem jest doskonała komunikacja miejska – liczne linie autobusowe i tramwajowe (m.in. nowa linia tramwajowa na Nowy Dwór) oraz ścieżki rowerowe. Ulica Braniborska umożliwia szybki dojazd do każdego punktu, a pobliska ulica Legnicka jest jedną z arterii wylotowych Wrocławia. Niedaleko stąd także do dworca Wrocław Mikołajów. Najbliższe otoczenie oferuje także wszystkie miejskie wygody: liczne sklepy i centra handlowe, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe. Tuż obok znajduje się Akademia Sztuk Teatralnych i Wrocławskie Muzeum Współczesne — zachwala nowy projekt deweloper.

Advertisement

W inwestycji Braniborska 80 zaprojektowano od 1- do 4-pokojowych mieszkań. Będą miały powierzchnie od 29 do 90 mkw. W części mieszkań na parterze mieszkańcy będą mieli ogródki. Na wyższych kondygnacjach balkony i loggię. Natomiast na ostatniej przestronne tarasy.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Luksusowe nieruchomości. Jak nimi zarządzać?

Published

on

Luksusowy apartamentowiec Młyny Mogilska w Krakowie, fot. Noho Investment

Strefa wellnes, piwniczka na wina, pokój kąpielowy dla psów czy całodobowa obsługa konsjerża – to nie opis ekskluzywnego hotelu. Luksusowe nieruchomości to nowy wymiar inwestycji, realizowanych przez deweloperów w ostatnim czasie.

Rynek nieruchomości najwyższej klasy i ich klientów sukcesywnie rośnie w naszym kraju. Wraz z postępującymi udogodnieniami, wzrosły także wymagania świadomych nabywców. I tak jak sama inwestycja wymagają szczególnej opieki. Jak zarządzać luksusowymi nieruchomościami i jak zadbać o najbardziej wymagających mieszkańców? Opowiadają deweloperzy, którzy specjalizują się w realizacji tego typu inwestycji.

Advertisement

Prestiżowa lokalizacja, historyczna wartość obiektu i standard wykończenia najwyższej klasy. Tym wyróżniają się luksusowe nieruchomości. Takie inwestycje prezentują określony styl życia i system wartości. Po apartamenty premium sięga grupa klientów z wysokimi wymaganiami i mocno sprecyzowanymi oczekiwaniami. Dla nich znaczenie ma nie tylko sama nieruchomość, ale sposób jej funkcjonowania w późniejszym czasie, który odzwierciedla ich status.

Zarządzanie nieruchomościami luksusowymi a segmentem popularnym. Czym się różni?

— Przede wszystkim produktem oraz oczekiwaniami właścicieli. W nieruchomościach luksusowych, takich jak krakowski Angel Wawel czy wrocławski Angel City, oprócz standardowych procesów wynikających z zarządzania budynkiem spotykamy się z szeregiem udogodnień dla mieszkańców (np. spa, całodobowa recepcja, ochrona, co-working, kluby dla mieszkańców, zielone części wspólne, concierge). Utrzymanie takich nieruchomości wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz planu, który pozwala na konsekwentne podnoszenie ich wartości, a właścicielom pozwala czuć się wyjątkowo — mówi Małgorzata Nowodworska, Sales and Marketing Director – South w Angel Poland Group, członek zarządu Angel Management.

Jedna z najbardziej luksusowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Angel Wawel mieści się w zabytkowym klasztorze sióstr Koletek w Krakowie, fot. Angel Poland Group

W tym wypadku kluczowa jest tu rola odpowiedniego podmiotu zarządzającego.

— Zarządca nieruchomościami luksusowymi jest podmiotem, który nie tylko odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie obiektu, ale także za całe spektrum niestandardowych usług dedykowanych mieszkańcom, które wyróżniają inwestycję premium na tle innych inwestycji na rynku. Rola takiego zarządcy jest wieloaspektowa. Wykracza poza standardowy zakres obowiązków i wymaga specjalistycznego doświadczenia. Dzięki temu mieszkaniec będzie miał zapewnioną najwyższą jakość obsługi i życia — komentuje Dawid Sporysz, dyrektor zarządzający NOHO Investment.

Advertisement
Pokój klubowy z kuchnią, jadalnią i częścią wypoczynkową w inwestycji premium Nadgóników14 w Katowicach, fot. Noho Investment

Luksusowe nieruchomości. Zarządzanie nimi to specjalistyczna dziedzina. Wymaga unikalnego zestawu umiejętności i wiedzy

Zarówno deweloperzy realizujący inwestycje premium, jak i właściciele tych nieruchomości, mają wysokie oczekiwania względem podmiotu zarządzającego. A powierzyć je mogą jedynie profesjonalistom, którzy mają lata doświadczenia i doskonale wiedzą jak wychodzić naprzeciw wysokim wymaganiom klientów. Czy polscy zarządcy nieruchomości zdają sobie sprawę z tego?

— Istniejemy po to, by nasz klient codziennie doświadczał różnicy. Kładziemy nacisk na wzorową komunikację i merytoryczną współpracę z deweloperem. Wszelkie pojawiające się problemy eliminujemy w zarodku, więcej czasu poświęcając na egzekwowanie wyznaczonych standardów i kreowaniu przyszłości obiektu. W ten sposób mieszkańcy czują się zaopiekowani i dumni z dokonanego zakupu mieszkania. Dla dewelopera, współpraca z nami, to wsparcie budowanej przez niego marki i pozytywnego wizerunku. Poprzez swoją pracę opartą na najwyższych standardach, wartościach, potrzebach najbardziej nawet wymagających klientów kontynuujemy ich pozytywne doświadczenia z nabycia mieszkania od dewelopera i nowego etapu w życiu — tłumaczy Anna Wojsław, prezes Imperium Zarządzanie Nieruchomościami. Jej spółka ma 17 lat doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi.

Nowodworska: Doskonały zarządca wykorzystuje możliwości nieruchomości ponadprzeciętnych

— Warto podkreślić, że zarządca jest nie tylko osobą reprezentującą markę i jej filozofię, w naszym przypadku NOHO Premium Lifestyle, ale również kluczową osobą, która nawiązuje i buduje silne relacje z klientem, zapewniając mu komfort życia i odpowiadając na jego potrzeby — dodaje Dawid Sporysz.

O tym jak istotne są zaangażowanie i doświadczenie podmiotu zarządzającego, doskonale wie Angel Poland Group. Deweloper od 20 lat kształtuje rynek luksusowych nieruchomości w Polsce.

Advertisement

— Zrozumienie rynku i wartości obiektów, które zarządca przejmuje to podstawa. Aby we właściwy sposób skoordynować funkcjonowanie obiektów luksusowych, należy zadbać o odpowiednio wykwalifikowany personel i zainwestować w nowoczesne systemy do zarządzania, które zapewnią mieszkańcom najwyższy komfort korzystania z budynku. W naszych inwestycjach wdrożyliśmy innowacyjną platformę MyTower, która służy m.in. właśnie do komunikacji z mieszkańcami. Doskonały zarządca to nie tylko administrator, to manager, który wykorzystuje możliwości nieruchomości ponadprzeciętnych. Musi doskonale poznać potrzeby właścicieli i wychodzić im naprzeciw: usługi concierge, organizowanie celowanych eventów, ułatwianie komunikacji – wielu klientów z zagranicy wymusza dziś komunikację w językach obcych np. angielskim — podsumowuje Małgorzata Nowodworska.

Advertisement
Continue Reading

NIERUCHOMOŚCI INFORMACJE

Marcin Mazurek, prezes PHN: SKYSAWA bije kolejne rekordy

Published

on

Certyfikat BREEM na poziomie outstanding z wynikiem 95,6%. Pierwszy taki w Polsce. 155-metrowy budynek SKYSAWA w Warszawie ustanowił rekord. Prezes PHN, Marcin Mazurek, cieszy się, że przyjazna środowisku filozofia na stałe znalazła się w spółce.

Czym w ogóle jest certyfikat BREEM? To system punktowania budynków pod kątem wielu kryteriów. Inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) została oceniona w 10 kategoriach obejmujących: zarządzanie procesem realizacji, zdrowie i dobre samopoczucie, wykorzystanie energii, lokalizację i transport, zużycie wody, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologię, zanieczyszczenia oraz innowacje.

Advertisement

W trzech kategoriach tj. za zarządzanie procesem realizacji, transport i lokalizację oraz zużycie wody SKYSAWA otrzymała maksymalną liczbę punktów. Natomiast w kategorii energia 96. W Polsce znajduje się ok. 10 nowopowstałych budynków z powykonawczym certyfikatem BREEAM na poziomie outstanding. Zarówno niższa część kompleksu PHN, jak i wieża były nominowane do nagrody BREEAM Awards na etapie projektowym.

PHN wpisuje na stałe filozofię przyjazną środowisku do swojej spółki

— Chociaż wieża SKYSAWA już dawno osiągnęła swoją wysokość docelową, my nadal bijemy kolejne rekordy. 95,6% w certyfikacji końcowej w systemie BREEAM stanowi potwierdzenie, że dołożyliśmy wszelkich starań by ograniczyć wpływ budynku na środowisko naturalne i stworzyć przyjazne dla zdrowia i komfortu środowisko pracy. BREEAM na stałe wpisał się w filozofię naszej firmy – opowiada Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Dlatego też SKYSAWA to flagowa inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości. Natomiast jej budowa zakończyła się w czerwcu 2022 r.

Advertisement

— Zaangażowanie w tak wyjątkową inwestycję to dla nas zaszczyt. SKYSAWA to rozpoznawalny punkt na mapie Warszawy, ale również realizacja zgodna z ideami ESG, które są dla nas niezwykle ważne. Kluczem do tego sukcesu była niewątpliwie dobra współpraca wszystkich zaangażowanych w realizację, w tym Zespołów Gleeds Polska ds. certyfikacji BREEAM oraz nadzoru inwestorskiego. Dziękujemy klientowi za zaufanie i gratulujemy najwyższego wyniku w Polsce dla wieży SKYSAWA!  – komentuje Andrzej Kozak, Deputy Managing Directorw w Gleeds Polska.

SKYSAWA to nowoczesny kompleks biurowo-handlowy o powierzchni ok. 34 550 mkw., którego budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca 2019 r. Kluczowym atutem inwestycji jest doskonała lokalizacja. Dlatego, że znajduje się w ścisłym centrum stolicy tuż obok Ronda ONZ, w kwartale ulic Świętokrzyskiej, Twardej, Mariańskiej i alei Jana Pawła II. SKYSAWA jako jedna z nielicznych inwestycji w Warszawie posiada bezpośrednie połącznie ze stacją metra. Obie części kompleksu posiadają certyfikat BREEAM Final na najwyższym poziomie Outstanding.

Prace budowlane zakończyły się w czerwcu 2022 r. Aktualnie trwają prace wykończeniowe. Inwestorem kompleksu SKYSAWA jest Polski Holding Nieruchomości. Autorem projektu budowlanego jest PBPA. Za realizację inwestycji odpowiadało konsorcjum firm PORR, TKT Engineering i ELIN. Nadzór inwestorski nad budową sprawował polski oddział międzynarodowej grupy konsultantów – Gleeds Polska. Natomiast pod koniec stycznia 2022 r. cały kompleks PHN został wynajęty przez PKO Bank Polski.

Advertisement

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

na skróty

Advertisement
Advertisement
Advertisement

najpopularniejsze